Fiskevett&regler i våra vatten

Moälven och Idbyån kan på sikt bli livskraftiga och attraktiva fiskevatten för oss och kommande generationer. Med kontinuerlig fiskevård och sparsamt uttag av lax och havsöring kommer det målet närmare.

För dig som fiskar gäller det att hålla koll på de regler och bestämmelser som gäller för respektive fiskevårdsområde. Några generella bestämmelser för hela Moälven är följande:

Allt fiske efter lax och havsöring är förbjudet under tiden 1 september – 31 december.
Under övrig tid, d v s 1 januari – 31 augusti gäller följande:

Fredning av reproduktionsområden

Allt fiske är under hela året förbjudet i fiskevårdsområdets bäckar och inom en radie av 100 m från
bäckarnas utlopp. Kallån och Billabäcken uppströms Billatjärn undantaget.

Fångstbegränsning och minimimått

Max en (1) lax eller havsöring per dygn får behållas. Minimilängden 50 cm gäller båda arterna.

I Idbyån gäller tillsvidare totalt fiskeförbud hela året då beståndet av havsöring än så länge är allt för lågt.