Aktuella stadgar

för ideella samverkansföreningen  Moälvsfisket

Antagna 2010-03-17

§ 1 Namn

Föreningens namn ska vara Moälvsfisket. Föreningen är en ideell samverkansförening.

§ 2 Ändamål

Föreningens ändamål är att utveckla fiskevården och fisket och stödja de självständiga fiskevårdsområdesföreningarna inom Moälvens och Idbyåns vattensystem samt övriga medlemmar.
Föreningen får främja sitt ändamål genom att såväl bedriva egen verksamhet som att lämna stöd till andra som bedriver verksamhet inom ramen för föreningens ändamål enligt ovan. Föreningens verksamhet bedrivs utan vinstsyfte.

§ 3 Säte

Föreningens säte är i Örnsköldsviks kommun.

§ 4 Medlemskap

Medlemskap kan erhållas av fiskevårdsområdesförening inom Moälvens och Idbyåns vattensystem samt företag eller organisationer som bedriver verksamhet som främjar föreningens ändamål samt privatpersoner som verkar för föreningens ändamål.
Ansökan görs skriftligt till styrelsen som fattar beslut. Medlemskap upphör när medlemmen skriftligen anmält utträde ur föreningen. Medlem som genom att motarbeta föreningens ändamål eller på annat sätt skadat föreningens intressen får uteslutas ur föreningen genom beslut av styrelsen. Fråga om uteslutning får ej avgöras innan medlemmen fått tillfälle att yttra sig.

§ 5 Medlemsavgift

Föreningsstämman får besluta att medlem ska erlägga årsavgift.
Medlem som uteslutits eller utträder har inte rätt att få tillbaka betalda avgifter.

§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§ 7 Organisation

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman. Medlemmarna utser en styrelse i enlighet med dessa stadgar, som svarar för föreningens organisation och förvaltning av föreningens angelägenheter. Styrelsen får utse särskilda beredningar och utskott, samt någon att under styrelsen handha föreningens löpande verksamhet.

§ 8 Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma ska äga rum senast fem månader efter utgången av ett verksamhetsår. Styrelsen kallar till ordinarie föreningsstämma.
Kallelse jämte dagordning ska skickas till medlemmarna brevledes eller med e-post senast två veckor före stämman. I kallelsen ska anges de ärenden som skall förekomma på stämman.

Den av revisorn påtecknade årsredovisningen och hans berättelse ska hållas tillgänglig för medlemmarna minst en vecka före stämman.

Extra föreningsstämma utlyses om styrelsen så beslutar eller om minst en tredjedel av antalet medlemmar skriftligen till styrelsen så påfordrar. Extra stämma ska äga rum inom fyra veckor räknat från den dag då begäran därom framställdes hos styrelsen.
Kallelse ska utgå på samma sätt som till ordinarie stämma. Vid extra stämma får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

§ 9 Stämmans beslutsförhet

Stämman är beslutsför när kallelse utgått enligt stadgarna

§ 10 Röstning på stämma

Privatpersoner som är medlem i föreningen innehar ej rösträtt. Varje medlem ska utse ett ombud för föreningsstämman.
Varje medlem äger en röst på stämman. Föreningsstämman beslutar med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller lotten. Ska vid personval en person bland flera utses, ska ett utslagsval ske mellan de två personer som fått flest antal röster. Den person som vid utslagsvalet erhåller enkel majoritet är vald. Vid lika röstetal gäller lotten. Ska två eller flera personer utses, är de valda som erhåller flest antal röster. Vid lika röstetal gäller dock lotten. Personval ska äga rum öppet såvida inte någon medlem påkallar sluten omröstning.
Annan omröstning än personval ska ske öppet om inte stämman beslutar om sluten votering.

§ 11 Stämmoförhandlingar

– Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
– val av ordförande för föreningsstämman
– val av mötessekreterare
– val av två protokolljusterare som även tjänstgör som rösträknare vid val på stämman
– fastställande av röstlängd
– fråga om stämman utlysts i enlighet med stadgarna
– styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning
– revisionsberättelse
– beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
– behandling av eventuellt inkomna motioner
– styrelsens förslag till verksamhetsplan
– fastställande av budget

– fastställande av årsavgift
– val av styrelseledamöter
– val av revisorer
– val av valberedning om minst tre ledamöter
– övriga frågor

Ärende som inte varit upptaget på dagordningen, får inte avgöras på stämman.
Senast fyra veckor efter föreningsstämman ska protokollet vara tillgängligt för föreningsstämman.

§ 12 Motioner

Motioner som medlemmar önskar få behandlade på ordinarie föreningsstämma ska vara inkomna till styrelsen senast under januari månad om den ska behandlas på samma års ordinarie föreningsstämma.
Vid extra föreningsstämma kan endast motion behandlas som rör den fråga som föranlett stämmans sammankallande. Styrelsen får besluta om sista dag för inlämnande av motion med anledning av extra föreningsstämma. Motionerna ska avlämnas skriftligt.

§ 13 Styrelsen

Föreningens angelägenheter förvaltas av en styrelse. Styrelsen består av en ordförande och sex till åtta övriga ledamöter utan ersättare.
Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Ordföranden i föreningen utses av föreningsstämman. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Mandattiden för ordföranden är ett år samt för övriga ledamöter två år. Första gången val äger rum ska dock halva antalet ledamöter väljas endast ett år.

§ 14 Styrelsens beslutsförhet

Styrelsen sammanträder vid tidpunkt den beslutar, på begäran av ordföranden eller då minst en tredjedel av ledamöterna begär det. Ordföranden ansvarar för att kallelse sker. Kallelse till styrelsesammanträde ska innehålla uppgift om förekommande ärenden och tillsändas ledamöterna minst sju dagar före sammanträdet.
Även om kallelsen inte skett på detta sätt ska sammanträdet anses behörigen utlyst om samtliga ledamöter infunnit sig och är eniga om vad som skall avhandlas vid detta sammanträde. Styrelsen är i övrigt beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är på plats. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande vid sammanträdet biträder.
Den som är jävig i ett ärende får inte närvara då detta behandlas.
Uppstår skilda meningar om jäv föreligger ska omröstning ske i frågan. Den beslutet berör får ej delta i beslutet.

§ 15 Reservation

Styrelseledamot som deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot beslut i ärendet. Sådan reservation ska anmälas i samband med beslutet.

§ 16 Firmateckning

Styrelsen företräder föreningen och tecknar dess firma. Styrelsen kan bemyndiga någon eller några att var och en för sig eller i förening kan teckna föreningens firma.

§ 17 Styrelsens mötesprotokoll

Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll. Det ska uppta datum, deltagande ledamöter, kort beskrivning av respektive ärende, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet ska justeras av ordförande eller den som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet samt av den eller de övriga ledamöter som styrelsen därtill utser. Justeringen ska äga rum senast vid nästa sammanträde. Sedan justering ägt rum ska protokollet vara tillgängligt för föreningsmedlemmarna.

§ 18 Räkenskaper

Styrelsen svarar för att föreningen för räkenskaper. Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december. Räkenskaperna ska avlämnas till revisor senast fyra veckor efter räkenskapsårets slut.

§ 19 Revision

Föreningsstämman utser två revisorer som granskar föreningens räkenskaper och som har att avge revisionsberättelse till denna.
Revisorerna utses för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits.
Räkenskaperna för föreningen ska ställas till revisorernas förfogande två månader före ordinarie föreningsstämma.
Revisorerna ska i den omfattning som följer av god revisionssed granska föreningens räkenskaper samt styrelsens förvaltning.

§ 20 Regler för ändring av stadgar

Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas vid två på varandra följande föreningsstämmor varav minst en ordinarie.

§ 21 Upplösning

Beslut om att föreningen ska upphöra fattas av två på varandra följande ordinarie årsstämmor, om beslutet vid respektive årsstämma biträds av minst ¾ av de närvarande
medlemmarna.
Om ett beslut som avses i första stycket fattas, ska föreningens tillgångar tillfalla föreningens medlemmar i lika delar.